Stichting Dierenambulance Dier in Nood 06-50260695
Dier in Nood You Tube Kanaal
Email Adres: dierinnood@live.nl
Algemene Info
Werkgebied
Doelsteling
FDN
Donateurs
Bedrijven steun
Scholen
Seizoen nieuws
Vrijwilligers
Praktijk verhalen
Wagenpark
In het nieuws
Gemeenten en Overheid
Vermist
Foto
Asielen
Links
Kinderen
Nieuwsbrief
Vertel zelf over uw Dier
Dierenartsen
Dode Dieren
Webcam Dieren
Dieren filmpjes
Evenementen
Dierenlot
1001_home_din004050.jpg
Naam van de Instelling: Stichting Ambulance Dier in Nood.

Kamer van Koophandel nummer: 01082006

Fiscaal Nummer: NL807565477B02

Post adres: Kerkstraat 30, 8812 JP Peins

Doelstelling: Het op non-profit basis verlenen van hulp aan huisdieren en wild, in geval van calamiteiten de hulp verlenen aan huiseigenaren, die niet in staat zijn huisdieren met eigen transportmiddelen te vervoeren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: Het verzorgen en onderbrengen van gewonde thuisloze en verwaarloosde dieren, en alle mogelijke inzet te bieden. Mensen bewust te maken van het leed dat door de mens het dier wordt aangedaan, alsmede door alle andere wettige middelen die aan het doel bevordelijk kunnen zijn.

Beleidsplan: Stichting Dierenambulance Dier in Nood (hierna te noemen DIN) is op 02 Juli 1998 opgericht en is een geheel op basis van vrijwilligers draaiende organisatie, die zich inzet voor de eerste hulp, transport en opvang van dieren in nood, van zieke en van overleden dieren. De stichting is een resultaat van een daarvoor genomen particulier initiatief om hulp te bieden aan gewonde dieren. In de loop der jaren namen de activiteiten van de stichting gestaag toe.
Thans beschikt de DIN over, twee ambulances, en een uitgebreid assortiment aan materialen en benodigdheden om op een zo professioneel mogelijke wijze haar circa 8 vrijwilligers in staat te stellen de voorkomende werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten. DIN staat er financieel niet zo gezond voor. Naast de reguliere inkomsten uit de gereden ritten, worden de kosten gedekt door giften en donaties. Als DIN blijven wij altijd op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers die ons huidige vrijwilligersbestand kunnen versterken. Vrijwilligers krijgen een gedegen opleiding om de vereiste kwaliteit te kunnen garanderen. Externe ontwikkelingen zorgen er verder voor dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de dienstverlening en de druk op de organisatie om 24 uur per dag, 7 dagen per week "te leveren" neemt toe. Bovenstaande ontwikkelingen hebben er toe geleid dat het bestuur in de afgelopen jaren een slag heeft gemaakt naar een meer professionele organisatie, zonder de bestaande structuren teveel te willen aanpassen. Het waarborgen van de continuïteit van de DIN en de kwaliteit van de dierennoodhulp en het dierenwelzijn zijn daarbij steeds het uitgangspunt.
DIN rekent het tot haar taak om in haar verzorgingsgebied (Gemeenten Harlingen, Sùdwest Fryslân, (oude gemeenten Bolsward en Wûnseradiel) en de nieuwe gemeente de Waadhoeke, waar op professionele wijze eerste hulp te verlenen aan zieke en/of gewonde dieren, het transport van zieke, gewonde of overleden dieren te verzorgen en een register bij te houden van gevonden en vermiste dieren. Dit alles met als uiteindelijk doel om het dierenwelzijn te bevorderen. DIN ziet in toenemende mate een trend ontstaan naar hogere kwaliteitseisen van haar dienstverlening. Daarnaast constateert zij een afname in de aanwas van nieuwe vrijwilligers, waardoor de continuïteit van de organisatie in gedrang zou kunnen komen. Binnen haar werkgebied richt de DIN zich op zieke en gewonde dieren met een "eerste hulp vraag", op zwerfdieren en op kadavers.

De uiteindelijke opdrachtgevers zijn:
DIN vervult een belangrijke maatschappelijke functie binnen de regio. Voor het realiseren van haar doelstellingen is zij dan ook grotendeels afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Financiële steun van de locale overheden, de zakelijke en de private sector is onontbeerlijk, maar nog niet aanwezig, betreft de overheid. In de komende jaren streeft het bestuur naar optimalisering van de organisatie door op diverse kritische punten verbeteringen aan te brengen. Het bestuur zal de organisatie van DIN in de komende jaren verder professionaliseren om de continuïteit en de kwaliteit veilig te stellen. Een intensieve samenwerking met ketenpartners zal eveneens kunnen bijdragen aan de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening. Voor de dagelijkse algehele leiding van de organisatie fungeren twee van de vrijwilligers als "manager" en vast aanspraakpunt voor het bestuur. Deze managers sturen het kantoor en de vrijwilligers aan. Kantoor aan huis worden alle administratieve werkzaamheden afgehandeld. DIN beschikt over 2 professionele ambulances, uitgerust met de modernste technieken, wederom om de kwaliteit en het dierenwelzijn te bevorderen. Deze wagens zijn in bruikleen van de stichting Dierenlot. Voor administratie werkzaamheden is een vrijwilliger betrokken. Fiscale aangelegenheden worden uitbesteed. Omdat de ambulancechauffeurs en bijrijders het "visitekaartje" van de organisatie zijn, zullen zij naast hun bestaande specialistische opleiding zo nodig een aanvullende training krijgen in communicatie en "klantgericht denken en handelen", teneinde zich meer klantvriendelijk te kunnen opstellen. De chauffeurs worden aangestuurd door de managers. Voor financiering op de langere termijn onderneemt het bestuur de volgende acties:
1. Het bestuur heeft met alle betrokken gemeenten contact en overeenkomsten en zal dit trachten te continueren.
2. Het bestuur streeft ernaar de fondsenwerving op een meer professionele wijze uit te breiden, naast de reeds lopende initiatieven. Naast lokale sponsoren worden ook regionale en landelijke fondsen benaderd. Tevens zal het donateurbestand met gerichte acties worden uitgebreid.

Bestuurssamenstelling: J.M van Riet (voorzitter & penningmeester) & L. Bouland (secretarie)Beloningsbeleid: Onbezoldigd.
Financiële verantwoording voor de onderstaande boekjaren.
Klik op het jaartal.
2013
2014
Steun de plaatselijke dierenambulance en doe uw gift op: NL60RABO0105968080 t.n.v. Stichting Ambulance Dier in Nood
Samenwerking:
Net als de jaren ervoor heeft de stichting weer met diverse instanties samengewerkt, zowel op landelijk niveau als regionaal. Samenwerking is van groot belang voor de stichting, om haar werk goed te kunnen doen.
Met de volgende instanties wordt samengewerkt:
- Landelijk: De Federatie van Dierenambulances waar de stichting ook lid van is.
- Landelijk: De stichting Amivedi.
- Regio: Dierenambulance Leeuwarden.
- Regio: Dierenambulance Zuid-Oost Friesland te Drachten.
- Regio: Dierenambulance De Tjonger te Heerenveen.
- Regio: Politie Fryslân meldkamer.
- Regio: De plaatselijke Brandweer in ons werkgebied.
- Regio: De gemeente Harlingen.
- Regio: De gemeente SWF - Bolsward.
- Regio: De gemeente SWF - Wûnseradiel.
- Regio: De gemeente de Waadhoeke.
- Regio: Vogelasiel de Fûggelhelling te Ureterp.
- Regio: Vogelasiel de Fugelpits te Moddergat.
- Regio: Dierenasiel De Wissel te Leeuwarden.
- Regio: Dierenasiel De Nomadenhof te Sneek.

Met de volgende gemeenten duidelijk afspraken gemaakt, betreffende zwerfhonden en zwerfkatten voor het vervoer naar het dierenasiel. Deze gemeenten zijn Harlingen, SWF - Wûnseradiel, SWF – Bolsward, en de Waadhoeke

Van beide asielen heeft de stichting Dier in Nood de sleutels gekregen, zodat ieder moment zwerfdieren veilig opgevangen kunnen worden in het desbetreffende asiel. Voor zwerfkatten moet de vinder wel eerst contact opnemen met het asiel of het dier opgenomen kan worden.
Steun de plaatselijke dierenambulance en doe uw gift op: NL60RABO0105968080 t.n.v. Stichting Ambulance Dier in Nood
Home
Een eigen Onderkomen
2015
2016
2018
2020
2019
2017
2021