Stichting Dierenambulance Dier in Nood 06-50260695
Gemeentelijk werkgebied.

Dierenambulance Dier in Nood bied haar diensten aan in de volgende gemeenten: Harlingen, SŻdwest Frysl‚n en de Waadhoeke.

In de praktijk doen wij het zelfde werk als de humane ambulance en dat is eerste hulp en vervoer naar de dicht bij zijnde dierenarts. Wij zijn beslist geen asiel en vangen geen dieren op. Dit is ook niet nodig daar wij al onze slachtoffers kwijt kunnen bij de diverse dierenartsen en opvangcentrums die wij hebben voor de meest voorkomende soorten.

Honden en katten gaan na een ongeval uit eindelijk na de behandeling van de dierenarts, mits de eigenaar nog niet is gevonden naar een officieel asiel. Zij beschikken ook over de benodigde vergunningen voor het opvangen van dieren en doen zaken met de gemeenten , betreffende de opvang. Verder is onze samenwerking met de gemeenten in ons werkgebied en plaatselijke politie zeer goed.
Daar wij lid zijn van de Federatie van dierenambulances wordt er bekeken of wij worden opgenomen in het rampenplan van de gemeenten. Een voorbeeld is de ramp in Enschede waar naast het vele menselijke leed ook veel dieren het slachtoffer waren . De leden van de Federatie hebben daar goed werk afgeleverd betreffende de hulpbehoevende dieren.
Email Adres: dierinnood@live.nl
Dier in Nood You Tube Kanaal
Algemene Info
Werkgebied
ANBI/Doelstelling
FDN
Donateurs
Bedrijven steun
Scholen
Seizoen nieuws
Vrijwilligers
Praktijk verhalen
Wagenpark
In het nieuws
Gemeenten en Overheid
Vermist
Foto
Asielen
Links
Kinderen
Nieuwsbrief
Vertel zelf over uw Dier
Dierenartsen
Overleden Dieren
Webcam Dieren
Dieren filmpjes
Evenementen
Dierenlot
Gemeente Harlingen

Harlingen
Midlum
Wijnaldum

Gemeente Waadhoeke

Achlum
Baijum
Beetgum
Beetgumermolen
Berlikum
Blessum
Boer
Boksum
Deinum
Dongjum
Dronrijp
Engelum
Firdgum
Franeker
Herbayum
Hitzum
Klooster- Lidlum
Marssum
Menaldum
Minnertsga
Nij Altoenae
Oosterbierum
Oude Bildtzijl
Peins
Pietersbierum
Ried
Schalsum
Schingen
Sexbierum
Sint Annaparochie
Sint Jacobaparochie
Slappeterp
Spannum
Tzum
Tzummarum
Vrouwenparochie
Welsrijp
Westhoek
Wier
Winsum
Zweins
index003007.jpg
De dierenambulance, die wij gebruikten in 2003. Een oude afgeschreven humane ambulance waar nog jaren in gereden is, en vele dieren mee opgehaald zijn.
Steun de plaatselijke dierenambulance en doe uw gift op: NL60RABO0105968080 t.n.v. Stichting Ambulance Dier in Nood
Home
Een eigen Onderkomen
Gem. Sudwest-Frysl‚n

Abbega
Allingawier
Arum
Blauwhuis
Bolsward
Bozum
Breezanddijk
Britswerd
Burgwerd
Cornwerd
Dedgum
Deersum
Edens
Exmorra
Ferwoude
Folsgare
Gaast
Gaastmeer
Gauw
GoŽnga
Greonterp
Hartwerd
Heeg
Hemelum
Hennaard

Hichtum
Hidaard
Hieslum
Hindelopen
Hommerts
Idsegahuizum
Idzega
Ijlst
Ijsbrechtum
Indijk
Heidenskip
Itens
Jutrijp
Kimswerd
Kornwerderzand
Koudum
Koufurderrige
Kubaard
LoŽnga
Lollum
Longerhouw
Lutkewierum
Makkum
Molkwerum
Nijezijl
Nijhuizum
Nijland
Offingawier
Oostereind
Oosterwierum
Oosthem
Oppenhuizen
Oudega
Parrega
Piaam
Pingjum
Poppingawier
Rauwerd
Rien
Roodhuis
Sandfirden
Scharl
Scharnegoutum
Schettens
Schraad
Sijbrandaburen
Smallebrugge
Sneek
Stavoren
Terzool
Tirns
Tjalhuizum
Tjerkwerd
Uitwellingerga
Waaxens
Warns
Westhem
Wieuwerd
Witmarssum
Wolsum
Wommels
Wons
Workum
Woudsend
Ypecolsga
Zurich